Zebranie Wiejskie i wybory do Rady Sołeckiej

13.12.2012 r. w sali OSP w Książenicach odbyło się Zebranie Wiejskie. W zebraniu uczestniczyło 94 mieszkańców sołectwa, oraz przedstawiciele władz gminy – Burmistrz Wiesław Janiszewski, Sekretarz Józef Zaskórski, prawnik Paweł Piotrowicz.Otwarcia zebrania dokonał Burmistrz.
Pan Burmistrz podziękował odchodzącemu sołtysowi Edwardowi Kucharczykowi oraz ustępującej
Radzie Sołeckiej, wręczając pamiątkowe dyplomy. Następnie przedstawił wybranego w dniu
18.11.2012 r. sołtysa – Marka Szczecha. Ciąg dalszy zebrania poprowadził wybrany przez
aklamację przewodniczący zebrania – nowy sołtys, a protokołował Eugeniusz Radecki.
Głównym tematem zebrania był wybór nowej Rady Sołeckiej. W skład komisji skrutacyjnej weszło
5 osób: Łukasz Radecki, Lucyna Król, Józef Czech, Anna Smyczek oraz Kazimiera Procek .
Następnie ustalono, że Rada Sołecka, wzorem lat ubiegłych, liczyć będzie 15 osób.
Do Rady Sołeckiej zgłoszono 27 kandydatów, 3 nie wyraziło zgody, listę zamknięto na 24 osobach.
W trakcie przygotowywania kart do głosowania, sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady
Sołeckiej za lata 2008-2012 przekazał Edward Kucharczyk.

Po głosowaniu, na prośbę nowego sołtysa, Burmistrz omówił ustawę „śmieciową” określając jako
ważną i kontrowersyjną. „Zgodnie z zaleceniami unijnymi ma być prowadzona segregacja śmieci
z wyodrębnieniem 13 rodzajów odpadów. Należy rozwiązać umowę z odbiorcami śmieci i złożyć
nowe deklaracje. Rada Miejska na sesji w dniu 12.12.2012 uchwaliła stawki za śmieci segregowane
12 zł od osoby miesięcznie i 20 zł za niesegregowane” Podanie stawek wywołało burzę na sali.
Burmistrz wyjaśnił, że ze względu na dużą liczbę niewiadomych, stawki mogą zarówno wzrosnąć
jak i mogą być obniżone.

W toku dalszej dyskusji padły pytania o kanalizację (odpowiedź Burmistrza – jest 5 wariantów
budowy, koszt szacujemy na ok. 700 mln zł. Roczny budżet gminy to ok. 116 mln. zł z tego 20
mln. na inwestycje – więc trzeba pozyskać znaczące środki zewnętrzne, żeby o tym myśleć), o
dalszy remont chodnika na ul. Pojdy (główna decyzja należy do powiatu) oraz o doraźną naprawę
nawierzchni na ul. Leśnej. Na zakończenie Burmistrz złożył życzenia świąteczne mieszkańcom.
Po podliczeniu głosów sołtys podziękował za udział w zebraniu i złożył gratulacje nowej Radzie
Sołeckiej oraz życzenia świąteczne mieszkańcom.

Wyniki wyborów do Rady Sołeckiej:
Członkami Rady Sołeckiej zostali:

1. Kubasa Grzegorz 64 głosy
2. Gańczorz Janina 61 głosów
3. Markiewka Marcin 50
4. Piecha Bronisław 49
5. Dymorz Zofia 46
6. Skopek Józef 45
7. Radecki Eugeniusz 44
8. Skupień Józef 44
9. Kania Andrzej 43
10. Czarnecki Marek 36
11. Morgała Bronisław 36
12. Kucharczyk Edward 36
13. Mazur Grzegorz 36
14. Podorski Andrzej 33
15. Szymura Damian 33

Osoby, które nie weszły do Rady Sołeckiej:

16. Sadowski Robert 32 głosy
17. Gorzawski Roman 31
18. Becker Michał 30
19. Nowak Aniela 30
20. Szydło Marek 29
21. Krawieczek Sylwia 28
22. Śmieja Eugeniusz 27
23. Rumiński Leszek 19
24. Mróz Zygmunt 16