Rada Sołecka

Sołectwo jest jednostką pomocniczą gminy. Korzysta z mienia komunalnego przekazanego mu uchwałami Rady Miejskiej w zarząd oraz rozporządza dochodami z tego źródła. Sołectwo prowadzi własną gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy. Do zakresu działania sołectwa należą sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym a także powierzone mu przez Radę Miejską, służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb i poprawie warunków życia jego mieszkańców.

Organami sołectwa są:

zebranie wiejskie – organ uchwałodawczy,
sołtys – organ wykonawczy,
Rada Sołecka – organ wspomagający sołtysa.

Zebranie wiejskie sprawuje nadzór nad sołtysem i Radą Sołecką. Zebranie wiejskie podejmuje uchwały we wszystkich sprawach należących do sołectwa.

Organem wykonawczym sołectwa jest sołtys, które reprezentuje sołectwo na zewnątrz, kieruje jego bieżącymi sprawami i realizuje uchwały zebrania wiejskiego. Sołtysem może zostać wybrany każdy mieszkaniec sołectwa, posiadający czynne prawo wyborcze. Kadencja sołtysa trwa 4 lata, licząc od daty wyboru. Sołtys może brać udział w sesji Rady Miejskiej bez prawa udziału w głosowaniu.

Rada Sołecka kadencji 2016 – 2020:
Sołtys: Marek Szczech

skład Rady Sołeckiej:
Marek Czarnecki
Zofia Dymorz
Janina Gańczorz
Roman Gorzawski
Martyna Hanak
Andrzej Kania
Grzegorz Kubasa
Marcin Markiewka
Bronisław Morgała
Andrzej Podorski
Józef Procek
Eugeniusz Radecki
Eugenia Rozkoszek
Józef Skopek
Marek Zawadzki