Relacja z Zebrania Wiejskiego

21.03.2013 r. w Szkole Podstawowej w Książenicach odbyło się Zebranie Wiejskie zwołane na wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Tematem zebrania były nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi.Frekwencja zaskoczyła organizatorów – na listach obecności podpisało się 109 osób (zapewne nie wszyscy się podpisali). Sala świetlicy wypełniona była po brzegi. W zebraniu uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny: Dyrektor ZDiSK Piotr Łuc, oraz pracownice Urzędu – Anna Chwołka i Elżbieta Kroczek. Otwarcia zebrania dokonał sołtys Marek Szczech. Po przedstawieniu porządku obrad i wybraniu protokolanta – Eugeniusza Radeckiego głos zabrał dyrektor Łuc, zaznajamiając obecnych z problematyką gospodarki odpadami w świetle nowych przepisów1. Rada Miejska na sesji podjęła uchwałę odnośnie opłat w kwocie 12 zł od osoby za śmieci segregowane i 20 zł za niesegregowane miesięcznie. Stawki wynikają z ilości śmieci, jakie przypadają na jednego mieszkańca w ilości 360 kg szacunkowo dla woj. śląskiego w ciągu roku. w zależności od rzeczywistej ilości wyprodukowanych śmieci, stawki mogą zostać obniżone, bądź wzrosnąć. Stawki musiały być uchwalone do końca 2012 r. zgodnie z założeniami ustawy śmieciowej. Od 1.07.2013 r. właścicielem śmieci staje się gmina. Pozyskane środki na ten cel mogą jedynie być przeznaczone na gospodarkę odpadami komunalnymi.

2. W związku z powyższym do końca marca 2013 r. należy rozwiązać umowy z dotychczasowymi odbiorcami śmieci. W terminie do 15.04.2013 r. należy złożyć w Urzędzie Gminy i Miasta deklaracje odnośnie ilości osób zamieszkałych na danej posesji i stawki, przeliczając 12 zł od osoby za segregowane i 20 zł za niesegregowane odpady komunalne. Segregacja jest na tyle prosta, że każdy z nią sobie poradzi – sugerowane jest, aby na deklaracjach wybierać segregowanie.

3. Do końca maja 2013 r. zostanie ogłoszony przetarg na odbiór odpadów komunalnych na 2.5 roku.

4. Odpady komunalne odbierane będą na podstawie stworzonego harmonogramu, w ilościach nieograniczonych. Właściciel posesji jest zobowiązany posiadać pojemniki na sort mieszany, do segregacji otrzyma nieodpłatnie worki.

5. Segregację należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją, która będzie rozpowszechniana w szkołach, tablicach ogłoszeń, prasie lokalnej, czy drogą elektroniczną.

6. Dwa razy w roku będzie prowadzona zbiórka wielkogabarytowa z miejsca zamieszkania, z wyjątkiem odpadów niebezpiecznych. W ciągu całego roku będzie można odwozić odpady do wyznaczonego miejsca (transport na własny koszt, odpady odbierane za darmo)

7. Istnieje możliwość nie płacenia za osoby czasowo przebywające poza miejscem zameldowania na podstawie stosownego oświadczenia.Po wystąpieniu P. Łuca nastąpiła dyskusja odnośnie przedstawionych zasad i sposobu odbioru odpadów.

Mieszkańcy w większości sprzeciwiali się wysokości ustalonej stawki, określając ją jako jedną z najwyższych w okolicy. Kolejna sugestia dotyczyła obniżenia stawek dla rodzin wielopokoleniowych zamieszkujących na jednej posesji. W związku z koniecznością wystawiania pojemników przed posesję, mieszkańcy zwrócili uwagę na terminowość odbioru śmieci (dzisiaj często zdarza się, że nie są odbierane terminowo) oraz zastosowanie kar pieniężnych za niedotrzymywanie terminów realizacji odbioru śmieci.
Podnoszona była również możliwość dzierżawy pojemników na odpad mieszany, co w poprzednich umowach było realizowane. Zwracano uwagę na weryfikację śmieci z danej posesji, sugerowano oczipowanie pojemników.

W związku z kwestionowaniem przez mieszkańców wysokości stawek i innych problemów, sołtys Marek Szczech przedstawił propozycję uchwały
Uchwała nr 1/2013

Zebrania Wiejskiego Sołectwa Książenice

z dnia 21.03.2013 r.My, Mieszkańcy Książenic, obecni na Zebraniu Wiejskim wyrażamy głębokie zaniepokojenie wysokością opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jest to jedna z najwyższych opłat w okolicy. Przyjęta metoda, oraz wysoka stawka, uderzy najbardziej w liczne, wielodzietne lub wielopokoleniowe rodziny, pogłębiając obecny kryzys demograficzny. Opłata jest w sporej części dodatkowym podatkiem, ponieważ z jednej strony nastąpi wzrost średnich kwot wydatkowanych przez gospodarstwo domowe, a z drugiej strony obawiamy się, że nie pójdzie za tym poprawa jakości – śmieci nadal odbierane będą raz w miesiącu i to bez możliwości wpływu mieszkańców na firmę odbierającą odpady.

Apelujemy do Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny o:

  • zróżnicowanie stawek opłaty w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość, odbierania odpadów z terenów wiejskich lub miejskich, zgodnie ze znowelizowanym art. 6j pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

  • ponowne przeliczenie wysokości opłaty i przedstawienie nowego projektu uchwały w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty,

  • ścisłą kontrolę, czy wybrana firma należycie spełnia swoje obowiązki.

  • Apelujemy do Radnych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny o zmianę metody oraz uchwalenie niższych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
    Po odczytaniu uchwałę poddano głosowaniu. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

    Po zakończeniu zebrania była możliwość złożenia deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z czego licznie skorzystali mieszkańcy.