Będzie remont ulicy Klimka!

Zarząd Dróg, Inwestycji i Remontów Powiatu Rybnickiego dokonał w dniu 30.06.2021 r. wyboru oferty w postępowaniu pn „Remont drogi powiatowej 2906S ulicy Klimka w Książenicach od skrzyżowania z DP 2907S do końca zabudowy”.

Jako ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez wykonawcę:
COLAS Polska Sp. z o.o. , ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie, za cenę 3 044 421,93 zł, z terminem gwarancji 84 miesiące. Wykonawca będzie miał na wykonanie remontu 5 miesięcy od czasu podpisania umowy.

Decyzja o zabezpieczeniu w budżecie powiatu rybnickiego kwoty ponad 4 mln zł na remont zapadła podczas majowej sesji Rady Powiatu, dzięki mocnemu zaangażowaniu Wicestarosty Marka Profaski. Jest to odpowiedź na liczne apele w sprawie remontu, kierowane do władz powiatu przez Sołtysa, Radę Sołecką i mieszkańców Książenic w trakcie osobistych spotkań i Zebrań Wiejskich.

Zadanie będzie realizowane w obrębie istniejącego pasa drogowego, szerokość jezdni 5,50-5,75 m, dodatkowo ciąg pieszo-rowerowy szerokości 1,5 m

docelowa organizacja ruchu