Harcerze

W Książenicach od 12 października 2011 roku działa Drużyna Harcerska, która obrała nazwę 15 DH MŁODE WILKI.
Drużynowym jest pwd. Damian Gabor HO, przybocznym ćwik Bartosz Karcz, zastępowymi: ochotniczka Wiktoria Kabała, ochotniczka Paulina Szymik, szeregowy Kamil Gawliczek.
Nasza Drużyna liczy ogólnie 18 osób. Zbiórki odbywają się co środę o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej w Książenicach.

Czym się zajmują się Harcerze?
Pracą wolontariacką, poznawaniem technik harcerskich: samarytanka, terenoznastwo, pionierka obozowa, techniki łącznościowe, węzły

Naszą misją jest także:

 • Wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań.
 • ZHP wychowuje młodych ludzi na prawych, aktywnych i odpowiedzialnych obywateli w duchu wartości zawartych w Prawie Harcerskim.
 • Podstawą wychowania w ZHP są normy moralne, wywodzące się z uniwersalnych, kulturowych i etycznych wartości chrześcijaństwa. ZHP uznaje prawo każdego członka Związku do osobistego wyboru systemu wartości duchowych.
 • Za główne cele swojego działania ZHP uznaje:
  • Stwarzanie warunków do wszechstronnego, intelektualnego, społecznego, duchowego, emocjonalnego i fizycznego rozwoju człowieka.
  • Nieskrępowane kształtowanie osobowości człowieka odpowiedzialnego, przy poszanowaniu jego prawa do wolności i godności, w tym wolności od wszelkich nałogów.
  • Upowszechnianie i umacnianie w społeczeństwie przywiązania do wartości: wolności, prawdy, sprawiedliwości, demokracji, samorządności, równouprawnienia, tolerancji i przyjaźni.
  • Stwarzanie warunków do nawiązywania i utrwalania silnych więzi międzyludzkich ponad podziałami rasowymi, narodowościowymi i wyznaniowymi.
  • Upowszechnianie wiedzy o świecie przyrody, przeciwstawianie się jego niszczeniu przez cywilizację, kształtowanie potrzeby kontaktu z nieskażoną przyrodą.

Organizujemy również obozy harcerskie, biwaki, zimowiska, rajdy, wędrówki a także gry terenowe.
Współpracujemy z OSP Książenice.