Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Do 18.02.2013 r. można w Urzędzie składać wnioski dotyczące zmiany studium.
Poniżej pełny tekst obwieszczeniaInformacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny:

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym(tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 647) oraz art. 39 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Czerwionce-Leszczynach uchwały Nr XXII/241/12 z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, przyjętego uchwałą Nr L/590/10 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 maja 2010r.

Wnioski dotyczące zmiany studium można składać na piśmie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.02.2013 r., na adres: Urząd Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach, ul. Parkowa 9, 44 – 230 Czerwionka-Leszczyny.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.