Terminy i sposób zapłaty za odpady komunalne

W związku z licznymi pytaniami informujemy i przypominamy, że pierwszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnieść do 15.10.2013 r. Wpłaty można dokonać przelewem, będzie też możliwość zapłaty gotówką w sołtysówce.Wysokość wpłaty należy obliczyć samodzielnie, na podstawie składanych deklaracji. Jeśli zmieniła się liczba osób zamieszkująca lokal, należy złożyć kolejną deklarację i na jej podstawie dokonać opłaty.


Zgodnie z uchwałą Rady Gminny i Miasta, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się kwartalnie:


  • pierwsza wpłata do 15 października za kwartał III

  • do 15 stycznia za IV kwartał 2013 r.

  • do 15 kwietnia za I kwartał 2014 r.

  • do 15 lipca za II kwartał 2014 r.


itd.
Dopuszcza się również możliwość uiszczania opłaty co miesiąc.
Gmina utworzyła nowe konto przeznaczone dla dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wpłat dokonywać będziemy dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rachunek bankowy o numerze:

83 8454 1095 2003 0000 0374 0095Na ostatniej sesji Rady Miejskiej dopuszczono także możliwość wpłaty w formie inkasa. Inkasentem dla Książenic jest sołtys – Marek Szczech. Będzie on przyjmował wpłaty gotówką, w sołtysówce, przed 15.10 2013 r. – dokładne terminy zostaną jeszcze opublikowane na naszej stronie internetowej oraz w gazetce parafialnej.